استاندارد آلیاژ310

آلیاژ 310، ترکیبی از خواص دما بالا با شکل پذیری خوب و قابلیت جوشکاری، برای شرایط دما بالا طراحی شده اند. این آلیاژ در مقابل سرویس مداوم در دماهای بالاتر از 1150 درجه سانتی گراد موجب کاهش گازهای سولفور می شوند. همچنین برای سرویس های متناوب تا دماهای بالاتر از 1040 درجه کاربرد دارند. مثل بقیه گرید های آستنیتی این آلیاژ ها چقرمگی عالی دارند، حتی پایین تر از دماهای برودت، اگرچه در این چنین محیط هایی از گرید های دیگر استفاده می شود.

آلیاژ S310 دارای ماکزیمم کربن 0.03% است، که گاهی برای محیط های خورنده ویژه، به خصوص محصولات اوره استفاده می شود.


بنیاد استیل


آلیاژ 310، ترکیبی از خواص دما بالا با شکل پذیری خوب و قابلیت جوشکاری، برای شرایط دما بالا طراحی شده اند. این آلیاژ در مقابل سرویس مداوم در دماهای بالاتر از 1150 درجه سانتی گراد موجب کاهش گازهای سولفور می شوند. همچنین برای سرویس های متناوب تا دماهای بالاتر از 1040 درجه کاربرد دارند. مثل بقیه گرید های آستنیتی این آلیاژ ها چقرمگی عالی دارند، حتی پایین تر از دماهای برودت، اگرچه در این چنین محیط هایی از گرید های دیگر استفاده می شود.

آلیاژ S310 دارای ماکزیمم کربن 0.03% است، که گاهی برای محیط های خورنده ویژه، به خصوص محصولات اوره استفاده می شود.

2-ترکیب شیمیایی[1 و 2]

3-خواص مکانیکی

خواص مکانیکی در دمای اتاق[1 و 2]

4- کاربرد ها

قطعات کوره، لوله ها، مبدل های حرارتی، قطعات نفت سوز، سبد های حرارتی، الکترود ها و سیم جوش های پر کننده[1].

منابع

1-http://www.steeleaglemalta.com/stainless-steel-flat-products

2-Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications (2015); pages (2-6), (8-12).